KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Artcomun Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi tarafından Sanatyapıyo’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak Sanatyapıyo kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

Sanatyapıyo ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Sanatyapıyo Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan (Gizlilik Politikası) erişebilirsiniz.

 • Toplanan Kişisel Veriler

KVKK’nın 6. maddesi uyarınca, işilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Sanatyapıyo herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Sanatyapıyo, gibi verileri paylaşmanızı isteyemez. Sanatyapıyo ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

 1. Sanatyapıyo tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında;
 • Siparişinizin tarafınıza güvenle iletilebilmesi,
 • Sanatyapıyo ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşmeye dair tüm süreçlerin takibi,
 1. Sanatyapıyo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi kapsamında;
 • Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya uygulanması
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Sanatyapıyo tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve uygulanması ve bu kapsamda Sanatyapıyo tarafından anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması
 • Satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve uygulanması
 • Sanatyapıyo iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında kullanıcılara yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,
 • Sanatyapıyo’nun sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması

iii.    Sanatyapıyo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların olumlu deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya uygulanması
 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Kullanıcı istem ve/veya şikayetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya bu bağlamda gerçekleştirilen istemlerin takibi
 1.   Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
 • Sanatyapıyo denetim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması
 • Sanatyapıyo faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve uygulanması
 • Sanatyapıyo operasyonlarının güvenliğinin sağlanması
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 1.   Sanatyapıyo tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve uygulanması
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin yürütülmesi
 • İşfaaliyetlerininetkinlik/verimlilikve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya uygulanması
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Hileli faaliyetlerin önüne geçilmesi
 1.   Sanatyapıyo’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması kapsamında;
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin uygulanması
 • İş Ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması
 • Performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Kişisel verileriniz Sanatyapıyo tarafından e-posta, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Sanatyapıyo’nun erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

 • Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Sanatyapıyo tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 3. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak KVKK’nın 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile KCKK’nın 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi isteminde bulunma,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesi isteminde bulunma.

Sanatyapıyo ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Gizlilik Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin Gizlilik Politikası uyarınca [email protected] adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden istenebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sanatyapıyo’nun bu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, yasal gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır.